Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Herman Blaauw & Zn. B.V.

Wanneer u producten bij ons aanschaft, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn als volgt:

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:
  Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  Dag betekent kalenderdag;
  Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een consument of Herman Blaauw & Zn. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen Herman Blaauw & Zn. en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Herroepingsformulier betekent het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Herman Blaauw & Zn betekent de onderneming Herman Blaauw & Zn. B.V., met hoofdzetel aan Lichtenbergstraat 38, 6464 AS Kerkrade en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90286715;
  Website betekent de website van Herman Blaauw & Zn., zijnde https://hermanblaauwenzoon.nl/
 2. Toepasselijkheid
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Herman Blaauw & Zn. en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Herman Blaauw & Zn. en een consument.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene (aankoop-)voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Herman Blaauw & Zn. voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Aansprakelijkheid
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op onze aansprakelijkheid.
  a. Algemeen
  Deze algemene (aankoop-)voorwaarden gelden voor elke offerte en orderbevestiging. Als andere afspraken worden gemaakt, ook mondeling, dient alles schriftelijk te worden overeengekomen.
  Indien dit niet gedaan wordt kunt u uzelf nergens op beroepen en zijn deze algemene (aankoop-)voorwaarden van toepassing.
  b. Controle offerte/orderbevestiging door de klant
  Ons advies naar u als klant is om altijd goed te controleren of de materialen op de offerte/orderbevestiging overeenkomen met wat u wilt hebben en of dit overeen komt met hetgeen besproken is. Ook adviseren wij te allen tijde uw producten goed te controleren bij ontvangst van het materiaal en ook voor de verwerking. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor een onjuiste/onvolledige offerte en/of orderbevestiging.
  Verwerken van het product betekent het accepteren hiervan en als het product verwerkt is kan er geen aanspraak gemaakt worden. Ook is het ons advies om ruim van tevoren het materiaal te laten bezorgen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden als u of uw verwerkers niet kunnen verwerken door verkeerd geleverd materiaal.
  c. Garantie
  Wij hanteren de wettelijke garantie. Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. Dit komt uit Europese regels. Maar in Nederland hebben we geen vaste wettelijke garantietermijn. In plaats daarvan staat in de Nederlandse wet dat een product/dienst zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Hoe lang u wettelijke garantie hebt, hangt dus af van de prijs en eigenschappen van het product en de informatie die u erover gekregen hebt. Dit kan langer of korter zijn dan 2 jaar. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen
  wij u graag door naar: https://www.consuwijzer.nl/garantie-reparatie-geld-terug (geldige link ten tijde van opmaken van dit document, zie ook: Versiebeheer).
  Een eventuele klacht wordt per melding bekeken en vaak komen we uit coulance gezamenlijk tot een voor u passende oplossing.
  d. Snijverlies
  Wij adviseren te allen tijde om wat extra marge te nemen met betrekking tot het bestellen van materialen. Wij adviseren om minimaal 5%-10% meer te nemen voor breuk en snijverlies. Deze marge voor snijverlies kan per situatie verschillen. Wij adviseren om in alle gevallen een aantal tegels/bestrating meer te nemen om ongemakken te voorkomen.
 7. Prijsstelling
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op onze prijsstelling.
  a. Offertes
  Offertes zijn in de regel 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Voor veel (natuursteen-) producten gelden vaak maand- of zelfs weekprijzen i.v.m. dollarkoers, zeevracht, aanbod etc.
  b. Prijswijzigingen
  Door extreme marktomstandigheden kunnen wij niet garanderen dat de prijzen op onze offerte(s) (blijven) kloppen. Bij extreme prijswijzigingen kunnen prijzen op lopende offertes worden verhoogd.
  c. Betaling
  Betaling dient als volgt plaats te vinden:
 • 50% dient ontvangen te zijn voor aanvang werkzaamheden;
 • 50% na afronding van de werkzaamheden.
  Betalingen dienen contant of per bankoverschrijving/iDeal plaats te vinden. Bij grote bedragen dient u rekening te houden met de limieten gesteld door uw eigen bank. Informeer hiernaar bij uw eigen bank.
  Ook is het aan te raden dat iemand aanwezig is ten tijde van de aflevering om aanwijzingen te geven waar het gelost moet worden. Indien de klant niet thuis is, zal het materiaal niet gelost worden tenzij de klant dit expliciet schriftelijk aan Herman Blaauw & Zn. kenbaar heeft gemaakt voorafgaand aan het medegedeelde moment van levering. Indien de klant niet thuis is en een expliciet schriftelijke
  toestemming hiervoor ontbreekt wordt niet gelost en wordt voor een tweede rit extra kosten in rekening gebracht. Indien producten op een onjuiste plek zijn gelost terwijl er niemand aanwezig was, worden er transportkosten geteld voor het herplaatsen/verzetten van de materialen.
  d. Eigendom
  De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
  e. Annulering
  Bij annulering van de geaccordeerde offerte bent u te allen tijde 30% van het offertebedrag (excl. eventuele kortingen en speciaal bestelde materialen) verschuldigd voor reeds gemaakte kosten en leegloop.
 1. Bestellen & retourneren
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op bestellen en retourneren van producten.
  a. Speciaal bestelde materialen
  Speciaal bestelde materialen nemen wij helaas niet retour. Deze speciaal bestelde producten zijn voorzien van de toevoeging ‘(SB)’, wat betekent: ‘Speciaal Besteld’. Doordat wij onze producten vanuit dezelfde batches inkopen minimaliseren wij de kans op kleurverschillen/nuances zoveel mogelijk.
  b. Na- en bij bestellingen
  Voorkom nabestellingen aangezien elke partij anders kan zijn qua kleur en structuur. Het is daarom belangrijk om voldoende te bestellen. Bij na-/bijbestellingen kan het voorkomen dat er kleur en/of structuur verschillen ontstaan wat als storend ervaren kan worden. Hier zijn geen reclamaties bij mogelijk. Bij nabestelling moet u rekening houden met extra transportkosten en eventuele onvolledige pakket toeslagen.
  c. Bigbags en Pallets
  Op bigbags zit geen statiegeld en hoeven niet retour. Pallets zonder statiegeld (wegwerppallets) worden niet retour genomen en worden à € 6,- per pallet gefactureerd. Van pallets waar statiegeld op zit (de statiegeld pallets) krijgt u het statiegeld (à € 17,50 per pallet) terug zodra deze in zijn geleverd in combinatie met de originele factuur van Herman Blaauw & Zn. De statiegeld pallets dienen door de klant zelf retour gebracht te worden. Als Herman Blaauw & Zn. deze apart retour
  moet komen halen kunnen hier kosten aan verbonden zijn.
  d. Retourname
  Producten die niet speciaal voor u besteld zijn, kunnen wij retour nemen mits het producten betreft die geen kleurcodes bevatten. Bij producten die werken met kleurcodes is retourname uitgesloten aangezien het batches betreffen die in de regel overkoopbaar worden indien deze niet gelijk aan elkaar zijn.
  e. Melden van breuk of beschadigingen
  Het melden van breuk of beschadigingen dient binnen 24 uur na levering gedaan te worden. Indien er bij enkele tegels/bestrating breuk is dient u dit dus eerst proberen te verzagen voordat wij een reclamatie kunnen aannemen. Bij reclamatie hebben wij een foto nodig van hoe de tegel of bestrating in originele verpakking zit en hebben wij betreffende tegel nodig om te kunnen overleggen aan de leverancier. Iedere klacht, iedere breuk dient vergezeld te gaan van één foto. Wij hebben die foto’s nodig om te reclameren bij de fabrikant.
  f. Verwerken = accepteren
  Indien producten verwerkt zijn worden door ons geen reclamatie(s) meer geaccepteerd met betrekking tot kleurverschil, uiterlijk van bestrating, beschadigingen aan bestrating etc. Problemen en/of reclamatie(s) dienen voor verwerking opgelost te worden en niet achteraf. Logischerwijs betekent dit dat als iets verwerkt wordt dat eventuele tekortkomingen door u geaccepteerd worden.
 2. Transport
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op transport van producten.
  a. Tijdsindicatie van leveringen
  Wanneer er door ons een tijdsindicatie i.v.m. de levering wordt gegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Herman Blaauw & Zn. behoudt zich het recht voor, wijzigingen in het routeschema aan te brengen bij onvoorziene gebeurtenissen. Houd hiermee rekening wanneer ‘derden’ materialen voor u verwerken! Zogeheten ‘wachturen’ kunnen dus niet aan ons doorberekend worden. Het is daarom handig om niet op de dag van verwerken de materialen te laten afkomen maar enkele dagen van tevoren.
  b. Lossen/leveren van de materialen
  De chauffeur bepaald ter plekke of de gevraagde losplaats mogelijk is. De kraan kan circa 3 tot 4 meter reiken. Dit heeft echter met vele factoren te maken en kan dus ook afwijken. Houd bij de levering van de materialen rekening met de volgende factoren:
 • Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel vrachtwagen als de producten. Vrachtwagen lost alleen naast de wagen op één plek.
 • Pakketten op een vlakke ondergrond laten plaatsen en niet op elkaar laten stapelen.
 • Controleer de producten bij aankomst op eventuele onvolkomenheden in o.a. kleur, structuur en productiedatum, bij twijfel direct contact met ons opnemen.
 • Verpakking tot aan verwerking zoveel mogelijk intact laten. Vroegtijdig verwijderen van de hoes kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei of kleurverschillen.
  c. Levering bulk- en/of bouwmaterialen
 • Voor uw gemak kiepen/plaatsen wij bulk- en/of bouwmaterialen zoveel mogelijk op de plaats die u ons aangeeft. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade aan uw eigendom of van derden ten gevolge van het lossen van de bulk- en/of bouwmaterialen.
 • De kwaliteit van het bulkmateriaal en/of bouwmateriaal dient voor het lossen gecontroleerd te worden.
  d. Controle van juiste aantallen
  De persoon die de materialen aanschaft (de klant) is verantwoordelijk om de aantallen te controleren bij levering. Hier kunnen niet achteraf reclamaties worden gedaan omdat er dan geen controle meer mogelijk is. Materialen worden bij ons meerdere malen gecontroleerd en controle dient bij levering ook door de klant zelf gedaan te worden.
  e. Beschadigingen van trottoir of oprit
  De vrachtwagen stopt op de openbare weg naast het trottoir. Indien er op de klant zijn aanwijzing over het trottoir of oprit mag worden gereden en de chauffeur hiermee instemt, is eventuele breuk en/of beschadigingen van tegels/bestrating op verantwoordelijkheid van de klant. Hiervoor wordt ter plekke een vrijwaringsformulier ondertekend.
 1. Producteigenschappen
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op producteigenschappen.
  a. Tintverschil
  Bij ontvangst van pakken dient er gecontroleerd te worden of de productiedatums gelijk zijn. Elke productie kan namelijk anders zijn qua tint of structuur. Het komt helaas vaker voor dat leveranciers verschillende productiedatums uitleveren bij één bestelling. Vaak kan dit geen kwaad en in 99% van de gevallen zorgt dit ook niet voor problemen. Echter mocht u constateren dat u verschillende producties hebt ontvangen en het verschil te groot is dan dient u voor verwerking contact met ons
  op te nemen, mocht het verschil in uw ogen onacceptabel zijn. Verwerken is namelijk accepteren. Daarbij is vaak kalkuitbloei een van de veroorzakers waardoor er kleurverschil lijkt terwijl het niet altijd zo is. Tintverschillen tussen diverse pallets bestrating komen vrijwel altijd voor, dit heeft vaak met de kalkuitbloei te maken maar ook omdat er natuurlijke mineralen in de producten worden verwerkt waardoor altijd kleine kleurverschillen kunnen voorkomen. Meng daarom altijd goed de pakketten om zo één geheel te krijgen. Bij een klein beetje tintverschil zou u ook beide tegels kunnen nat maken. Indien het verschil dan weg is, is het duidelijk dat kalkuitbloei de veroorzaker is. Bij elk productsoort is het belangrijk om goed te mengen. Dit om
  kleurkaders te voorkomen.
  b. Maatverschil
  Sommige betontegels en bestrating en de meeste natuursteen tegels kunnen afwijken van de weergegeven afmetingen. Betonnen producten worden namelijk in mallen gemaakt en door slijtage van de mallen en drogen van het beton kunnen er maatverschillen ontstaan. Dit is nooit te voorkomen. Indien u verschillende kleuren tegels/bestrating wilt combineren is het handig om bestrating van dezelfde serie te nemen. Natuursteen voor buiten wordt bijna nooit gekalibreerd omdat dit te kostbaar wordt. Hierdoor kunnen ook maatverschillen ontstaan in dikte x lengte x
  breedte. Keramische tegels worden gemaakt uit gebakken klei. Bij het bakken zet de klei uit en is een strakke afmeting niet haalbaar. Daarom worden de tegels gerectificeerd oftewel teruggezaagd. Veelal wordt er in China teruggezaagd naar 60×60 cm. waarmee de tegel dan ook echt deze maat heeft. Maar in andere landen zoals bv. Italië wordt er gewerkt met een nominale maat of “werkmaat”. Dan spreekt
  men over 60×60 tegels incl. de voeg, die dan 3 mm. is. De tegel zelf is dan dus bv. 59,7×59,7 cm. Wel iets om rekening mee te houden.
  Indien keramische tegels langer dan 70 cm. zijn, dienen ze in een verband verwerkt te worden. Hier wordt dan 1/3 voor aangehouden. Het advies is om deze niet op 1/2 te verwerken. Langere keramische tegels kunnen namelijk, door hun lengte, “krommer” zijn dan bijvoorbeeld 60×60 cm tegels zijn. Dit komt door het bakken, keramische tegels worden namelijk met 1.200 graden gebakken en kunnen daardoor wat “bol” of “hol” gaan staan. Daarom is het belangrijk dat ze verwerkt worden op 1/3 afmetingen (maximale overlapping van 33%). Afwijking (kromming) binnen 6 mm. wordt zelfs al gezien als 1e sortering, en is dus inherent bij keramische tegels (en voornamelijk
  dan de langwerpige formaten).
  c. Monsters (monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief!)
  Monsters kunnen altijd afwijken met de werkelijkheid. In beton worden veelal natuurlijke materialen verwerkt waardoor elke productie anders kan zijn qua kleur en structuur. De getoonde monsters in onze showroom kunnen dus afwijken van de geleverde materialen. Dit heeft vaak ook met kalkuitbloei te maken. Hierdoor is het handig om een monster op te vragen van betreffende partij die op dat moment wordt gemaakt. Bij natuursteen is afwijking ook mogelijk. In de mijnen waar de
  natuursteen wordt gewonnen zijn natuurlijk verschillende stukken en lagen waardoor verschillende kleuren mogelijk zijn. U bent altijd vrij om een monster te bestellen om te bekijken hoe de recente partij uitziet.
  d. Voegmiddelen
  Cementvoegen kunnen vaak lichter uitvallen. Dit komt meestal door kalk die in het cement zit en hierdoor ziet het voegmiddel wat witter of doffer uit. Op den duur zal de kleur dan doorkomen. Het kan ook voorkomen dat bij verkeerde verwerking de kleurstof uit het voegmiddel wordt weggespoeld.
  e. Hardsteen
  Hardsteen is officieel een zachtsteen maar wordt in de volksmond hardsteen genoemd. Gezien het erg zacht is, is het erg krasgevoelig. Daarnaast is het gevoelig voor zuren. Zuren kan de kalk oplossen in de steen. Hardsteen bevat kalk en zal te allen tijde verkleuren en lichter worden. Dit is zeker het geval bij een gezoete hardsteen.
  f. Natuursteen
  Bij natuursteen dient extra marge te nemen in uw bestelling. Gezien natuursteen van ver komt en veel transport heeft gehad kan er altijd wat beschadigingen aan zijn. Het is daarom belangrijk om extra te nemen. De beschadigde producten kunnen helaas niet retour en dienen verwerkt te worden als pas stukken. Indien het aantal beschadigingen extreem is dient u voor verwerking contact op te nemen met een van onze werknemers. Verwerkt = geaccepteerd!
  g. Kalkuitbloei/witte uitslag (witte waas)
  Bij alle betonproducten kan kalkuitbloei voorkomen. Dit is inherent bij betonproducten en kan nooit een reden tot een klacht zijn. Beton wordt gemaakt m.b.v. cement. Ongebonden (vrije) kalk kan later vrijkomen en zich op het oppervlakte afzetten. Dit kan zorgen voor een witte waas of witte vlekken.
  Hoe donkerder het product, hoe beter zichtbaar de kalkuitbloei. Helaas is dit niet te voorkomen en wordt het helaas niet altijd geaccepteerd. Echter kan er niet veel aan gedaan worden en adviseren wij altijd om liever de natuur zijn werking te laten doen. Deze kalkuitbloei zal op den duur ook weer verdwijnen door slijtage van gebruik van de bestrating, vochtig worden van bestrating en slijtage van regen. Dit kan soms maanden tot jaren duren. Om het proces enigszins te versnellen kan de bestrating regelmatig worden bevochtigd, zodat het verdampingsproces gecontinueerd blijft. De witte sluier kan eventueel deels worden verwijderd met een zuur middel, zoals een kalkuitbloei verwijderaar. Echter kan deze een nadelige uitwerking hebben op de bestrating. Laat u daarom altijd goed door ons adviseren en neem contact met ons op. Daarnaast: maak altijd een testvlak op een niet zichtbare plek! Deze kalkuitbloei kan ook voor een blauwige schijn op betonproducten zorgen. Dit lijkt dan op een vlek van olie of iets dergelijks, maar is kalkuitbloei. Vaak wordt ook gezegd dat
  koolzuurhoudend water en schoonmaakazijn toegepast wordt om kalkuitbloei te verwijderen. Maar nogmaals: KIJK UIT, zure producten kunnen betontegels beschadigen!!
  Zorg voor een goede doorluchting van de tegels indien u bloembakken etc. erop plaatst om aftekeningen te vermijden. Als bloembakken of zwembadjes op bestrating wordt gezet kan een steen namelijk niet ademen. Een steen moet kunnen ademen net zoals gras of hout. Als de steen helemaal afgesloten wordt en niet goed kan ademen wordt vaak de kalk uit de steen als een magneet uit de steen getrokken. Ook komt het vaak voor dat de plek anders is geworden qua uiterlijk dan eromheen
  door verwering, vervuiling etc. Als dan de bloembak bijvoorbeeld wordt weggehaald blijft er een lelijke kalkafzetting achter wat zeer lang kan duren voordat het bij trekt. Bij gecoate producten trekt de kalk zelfs door de coating heen doordat de steen niet kan ademen. Er kunnen dus geen reclamaties worden gedaan door afzettingen door het toedoen van factoren door afsluiten van tegels.
  h. Chinese Basalt
  Basalt is een stollingsgesteente. Door het stollen miljoenen jaren geleden kan het voorkomen dat er “steken” zijn ontstaan. Dit zijn haarscheuren. Wij proberen deze zo veel als mogelijk eruit te laten maar er kunnen altijd helaas haarscheuren in deze basalt tegels zitten. Dit hoort bij het product en is geen reden tot reclamatie. Deze haarscheuren hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit van het product. Naast de “steken” is van basalt ook bekend dat aan de onderkant van de tegels vaak
  “happen” uit de tegels zijn. Dit is vaak bij natuursteen zo maar bij basalt komt dit in de regel meer voor. Aangezien de tegels meestal toch in de stabilisatie worden gelegd, is dit geen negatief aspect en dient dit geaccepteerd te worden. Bij natuursteen gaat het om de oppervlakte, en zolang de oppervlakte gaaf is zou het niks uit mogen maken, dat er “happen” aan de onderkant weg zijn.
  i. Chinees Graniet (bijvoorbeeld licht grijs en donkergrijs graniet)
  Licht grijs en donkergrijs Chinees Graniet is keihard maar erg absorberend. Het is daarom belangrijk te zorgen voor een schone en drainerende ondergrond. Deze tegels zullen zich na een regenbui volzuigen met vocht. Dit heeft geen nadelige gevolgen maar kan als negatief ervaren worden. Daarnaast adviseren wij daarom de tegels op split of monokorn (ook wel drainagemortel genoemd) te verwerken. Ook adviseren wij de tegel niet af te voegen en zeker niet met een epoxy voegmiddel.
  Helaas worden voegmiddelen vaak onjuist verwerkt waardoor het vlekken kan zorgen. Epoxy wat in de tegel dringt kan na jaren pas eruit slijten. Indien u wilt afvoegen adviseren wij om deze tegel af te voegen met een cementgebonden voeg (zo droog mogelijk). Cement kan altijd nog met een zuur van de tegel worden afgehaald.
 2. Invloeden van buitenaf
  Hieronder worden enkele voorwaarden weergegeven die in zijn algemeenheid betrekking hebben op invloeden van buitenaf op onze producten.
  a. Onderhoud
  Wij raden het gebruik van standaard hogedrukreinigers op alle producten af! Dit omdat de sterke waterstraal van een standaard hogedrukreiniger de bestrating kan beschadigen. Het enige dat u met een hogedrukreiniger doet is de bestrating alleen maar grover en opener maken waardoor deze alleen nog maar gevoeliger wordt voor vervuilingen, groenaanslag, mosgroei etc. Tegels kunnen uitsluitend gereinigd worden met behulp van een terrasreiniger. Vaak is goed schrobben, eventueel in combinatie met een goed reinigingsmiddel, al voldoende. Synthetische
  reinigingsmiddelen kunnen uw bestrating schade toe brengen en raden wij derhalve af. Om krassen op gecoate tegels te voorkomen adviseren wij om uw terrasmeubelen te voorzien van rubberdopjes.
  b. Gruis op split/grind
  Als wij split of ander los gestort materiaal leveren kan het anders uitzien dan de monsters die u gezien heeft. Los gestorte materialen zijn namelijk een natuursteen soort en elke partij kan anders zijn. Daarnaast wordt split en breuksteen gemaakt uit gebroken natuursteen. Bij het breken van het natuursteen komt er veel breek gruis vrij. Dit “koekt” vast op het split en is erg hardnekkig. Vaak kan het enkele weken duren (bij meerdere malen regenen) voordat dit “gruis” van de split af is.
  c. Oervorming
  Er kunnen roestplekken ontstaan in betonproducten. Oer ontstaat door een mineraal dat zich in het zand of grind bevindt en bij contact met zuurstof en vocht expandeert dit en kan er roestvorming ontstaan. Dit is inherent aan beton en niemand kan hieraan verantwoordelijkheid worden toegewezen. Het is mogelijk om de oervorming uit het betonproduct te boren en deze te herstellen met betonmortel. Het verschijnsel “oerplekken” is niet te voorkomen, en heeft geen invloed op de
  kwaliteit van onze producten.
  d. Bruine vlekken van bladeren op uw sierbestrating/terras
  Gevallen blad kan grillige, bruine plekken op uw bestrating achterlaten. De vlekvorming wat van de bladeren af komt is (helaas) een natuurlijk verschijnsel en niet te voorkomen als het herfst/winter wordt. De vlekvorming ontstaat doordat er looizuren in de bladeren zitten. Dit trekt na de herfst/winter er ook weer uit/zal “verweren”.
  e. Korstmossen
  Deze mossen bestaan uit verbinden van algen en schimmels. Ze komen in verschillende vormen en kleuren voor. Soms zien ze korstvorming uit, maar in andere gevallen zijn ze blad-, struik- of bekervormig. De beste bestrijdingswijze is zorgen dat de temperatuur van het korstmos dankzij stoom oploopt tot 70 graden Celsius. Doe dit bij droog weer en een buitentemperatuur van minstens 15 graden. De wortels sterven dan af.
 3. Versiebeheer
  Deze versie is vastgesteld op 26 september 2023 en is van toepassing totdat deze wordt vervangen voor een versie met een latere vaststellingsdatum. De actuele voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website (www.hermanblaauwenzoon.nl/ ➝ footer ➝ ‘Algemene voorwaarden’)